Veřejná podpora

Jaká finanční podpora z veřejných zdrojů je přípustná? Určující jsou pravidla EU pro oblast veřejné podpory...
Každá podpora může potenciálně narušovat konkurenční prostředí. Pravidla veřejné podpory proto stanovují podmínky, kdo a za jakých okolností může podporu z veřejných zdrojů získat. Poskytnutí podpory ekonomicky činným podnikům je osporavedlňováno exitencí tržního selhání. 
Mechanismus pro dodržování pravidel je postaven na odpovědnosti poskytovatele podpory, jehož postup může být kdykoliv předmětem přezkumného řízení.  

 

 • Nesplnění těchto podmínek může být považováno za poskytnutí zakázané podpory. 

 • Zakázaná podpora musí být navrácena zpět do veřejných rozpočtů, a to včetně úroků stanovených příslušnými předpisy EU.

 • Povinnost navrácení zakázané podpory podléhá promlčecí lhůtě 10 let, která začíná plynout okamžikem jejího poskytnutí.

 • Orgánem dozoru je Evropská komise. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je národním koordinátorem a konzultačním orgánem, který nemá žádné rozhodovací pravomoci.

Jste obec, nezisková organizace, sportovní klub či církevní instituce a domníváte se, že pravidla veřejné podpory se Vás netýkají? Omyl. 

 

 • Pro použití pravidel není rozhodující právní forma příjemce, ale zda může být považovaný podnik, čímž se rozumí  subjekt, který vykonává hospodářskou činnost spočívající v nabízení zboží a/nebo služeb na trhu.

 • Podnikem tak může rovněž být subjekt považovaný za sdružení, nezisková příspěvková organizace a dokonce i celek tvořený dvěma samostatnými právními subjekty v závislosti na existenci kontrolního podílu nebo funkčních, ekonomických a organických vazeb mezi nimi.

Pár čísel z praxe Evropské komise:

 

 • Komise jednotlivě nepřezkoumává asi 88 % podpory poskytnuté do odvětví průmyslu a služeb, ale podpora je udělována na základě dříve schválených režimů podpory nebo na základě blokové výjimky. 

 • Podpora, na níž se vztahují blokové výjimky, představovala v roce 2011 asi 32,5 % celkové výše podpory průmyslu a služeb. Mezi hlavní opatření patřila regionální podpora, podpora ochrany životního prostředí a úspor energií a podpora V&V&I.

Zakládá-li opatření (projekt) veřejnou podporu, je nutné uplatnění výjimky ze zákazu veřejné podpory, například:

 

 • Obecná bloková výjimka: Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

 • Pravidlo de minimis: Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

 • Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací: Sdělení komise 2014/C 198/01.

 • Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování: Sdělení komise 2014/C 19/04.

 • Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích:

  Sdělení komise 2014/C 249/01.

 • Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020: Sdělení komise 2014/C 200/01.

ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRAVIDLECH

Mohlo by Vás také zajímat...
 
Prezentace: Systematika pravidel v kostce
Veřejná podpora
Jednoduché shrnutí podstaty pravidel veřejné podpory