Služby obecného hospodářského zájmu

Za jakých podmínek může veřejný sektor finančně podporovat ekonomické činnosti ztrátových služeb?
Poskytování finanční podpory je podle příslušných pravidel EU přípustné jen na základě pověřovacího aktu orgánu veřejné moci, který předem definuje provozování dotyčných ekonomických činností jako veřejný zájem a stanoví výpočet výše této podpory. 

ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRAVIDLECH

Vše podstatné o pravidlech skrývají balíčky legislativy EU

 

 • Službami Obecného Hospodářského Zájmu (SOHZ) se rozumí hospodářské činnosti, které orgány veřejné správy definují jako služby zvláštního významu pro své občany a které by bez veřejného zásahu nebyly poskytovány nebo by byly poskytovány za méně příznivých podmínek. Jejich poskytování ze strany veřejného sektoru je podmíněno existencí tržního selhání, neboť jinak by tyto činnosti mohl zabezpečovat sám trh.

 • Pro zajištění těchto služeb je pravidly SOHZ povolena finanční podpora ze strany veřejného orgánu, která slouží jako kompenzace za poskytování veřejné služby. Je určena výhradně na pokrytí dodatečných nákladů, které jsou odrazem závazku veřejné služby. Někdy se tato finanční podpora označuje jako vyrovnávací platba.

 • Komplexní přehled o problematice získáte v našem Manuálu služeb obecného hospodářského zájmu, který naleznete ZDE.

Ilustrativní přehled oblastí využití pravidel SOHZ... 
 
 • Sociální služby.

 • Zdravotnické služby.

 • Občanská vybavenost a volnočasové aktivity.

 • Provoz bazénů a koupališť.

 • Správa kulturních domů.

 • Činnost divadel.

 • Organizace kulturních aktivit.

 • Provoz sportovních zařízení.

 • Činnost muzeí nebo zoo.

 • Nájemní bydlení.

 • Zajišťování komunálních služeb.

 • Vodohospodářské služby.

Příklad SOHZ užitečnosti pravidel z praxe...
 
 • Městské kulturní zařízení může s ohledem na svůj společensky prospěšný program hospodařit se ztrátou. Pro zajištění programu je proto nutné poskytnout kulturnímu zařízení finanční kompenzaci.

 • Městské kulturní zařízení, které dostává finanční podporu z veřejného rozpočtu, může odebírat zákazníky podniku, který se angažuje na poli volnočasových aktivit. Oba subjekty si navzájem konkurují, nicméně vzhledem k finanční podpoře pouze jednoho z nich nemají stejné podmínky pro svoji činnost. Pravidla SOHZ tento rozpor řeší.

Princip pravidel SOHZ a důsledky jejich porušení...

 

 • Pravidla SOHZ, stejně jako jiná pravidla veřejné podpory, stanovují podmínky, při nichž je negativní vliv finanční podpory na fungování tržního prostředí omezován na ekonomicky přijatelnou úroveň.

 • Nesplnění těchto podmínek může být považováno za poskytnutí zakázané podpory. 

 • Zakázaná podpora musí být navrácena zpět do veřejných rozpočtů, a to včetně úroků stanovených příslušnými předpisy EU. Povinnost navrácení zakázané podpory podléhá promlčecí lhůtě
  10 let, která začíná plynout okamžikem jejího poskytnutí.

 
Mohlo by Vás také zajímat...