Služby obecného hospodářského zájmu

Jaké formální náležitosti musí obsahovat pověřující akt veřejného orgánu pro financování SOHZ?
Formální náležitosti aktu pověření kopírují logický princip SOHZ. Souběžně je nutné ověřit, že finanční podpora orgánu veřejné správy směřuje skutečně jen na ty ekonomické činnosti, které vykazují všechny charakteristické rysy SOHZ.
Patero definičních pojmů SOHZ:

 

 1. Veřejný zájem zde představuje důvod poskytování služby.

 2. Pověření SOHZ je konkrétní formou naplnění veřejného zájmu.

 3. Občan je adresátem veřejného zájemu a tedy příjemcem veřejné služby.

 4. Podnik jako hospodářský subjekt je poskytovatelem SOHZ a zároveň příjemcem podpory.

 5. Obec nebo kraj nebo jiný orgán veřejné správy je objednatelem SOHZ a zároveň poskytovatelem podpory. 

ILUSTRAČNÍ SCHÉMATA FUNGOVÁNÍ PRAVIDEL

Ilustrace promítání principu pravidel SOHZ do hlavních formálních náležitostí:

CO: Veřejné orgány identifikují určitý veřejný zájem ekonomické povahy, který hospodářské subjekty nechtějí zabezpečovat, a proto se jeho zajištění rozhodnou finančně podporovat.

CO - JAK: Definování náplně a délky trvání závazku veřejné služby: Stanovení povinností pro poskytovatele SOHZ, tj. jaké konkrétní funkce má zabezpečovat ve vztahu k cílové skupině občanů. Délka doby pověření by měla odpovídat charakteru SOHZ, aniž by překročila lhůtu 10let.  

KDO: Příjemcem podpory se stane podnik, který je vybrán pro zajišťování dané služby. Respektována jsou pravidla pro zadávání veřejných zakázek. 

KDO - KOHO: Určení podniku, případně, o které území, se jedná: Identifikační údaje o poskytovateli SOHZ a vymezení spádového území, na kterém má být SOHZ poskytována.

KOLIK: Provozní ztráta z hospodaření je hrazena pověřenému podniku, a to na základě předem stanovených kritérií. 

KOLIK - PROČ: Popis způsobu výpočtu kompenzace: Stanovení hranice pro výši finanční podpory, dále definování parametrů pro výpočet kompenzace a zahrnutí vlastního výpočtu kompenzace.

KONTROLA: Pravidla SOHZ mají za cíl chránit hospodářskou soutěž, a proto stanoví, že míra této podpory nesmí přesáhnout výši nákladů, které jsou s touto službou spojené, a to po odečtení příjmů, které z poskytování služby plyne.

KONTROLA - KDY: Opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné kompenzace: Představuje popis povinných kroků k reálnému vypořádání finanční podpory poskytovateli SOHZ, případně stanovení podmínek a postupu pro revizi obsahu SOHZ.

Podmíny kvalifikace ekonomických činností jako SOHZ:
 • Používání pravidel SOHZ by mělo plně respektovat všechny relevatní principy pravidel veřejné podpory, neboť jsou jejich podmnožinou. Tento vztah je přehledně vyjádřen na obrázku vpravo, který ukazuje i na důležitost správné volby režimu pravidel SOHZ. 

 • Opatření veřejného orgánu by mělo být prokazatelně odrazem tržního selhání, čímž se rozumí, že činnosti spojené s poskytováním SOHZ jsou zřetelně  odlišné od běžných ekonomických činností. Nezpochybnitelná by měla být potřebnost opatření pro určitou cílovou skupinu, která je jasně vymezena, a také ekonomický model opatření by měl ukazovat na odpovědné/hospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

 • Podnikům nemohou být zpětně pokrývané

  ztráty z jejich činnosti nebo jim poskytované finanční prostředky v okamžiku, kdy jejich zdroje jsou vyčerpané, případně jim proplácené běžně vzniklé náklady.

 • Určujícím prvkem SOHZ musí být zajištění jejich dostupnosti, a to buď pro společnost jako celek nebo pro vybrané skupiny občanů. To znamená, že přínos plynoucí z poskytování SOHZ nemůže jít ve prospěch podnikatelského sektoru.

 • Podpora může mít i jinou formu, než jsou jenom granty (dotace), například může jít o zvýhodněné nájemné, které je poskytováno za cenu nižší, než by

  byla jeho tržní cena. Jiným příkladem podpory jsou zvýhodněné půjčky.

 • Podpora je považována za poskytnutou v okamžiku, kdy podnik získá na tuto podporu právní nárok podle platného vnitrostátního právního režimu.

Mohlo by Vás také zajímat...