Služby obecného hospodářského zájmu

Vytvoření vhodného ekonomického modelu a způsob organizace zajišťování SOHZ jsou určujícími pilíři aktu pověření
Úkoly veřejného orgánu v ekonomické oblasti:
  1. Prověřovat, zda požadovanou službu nemůže zajistit trh.
  2. Omezovat negativní dopad finančních podpor na tržní prostředí.
  3. Šetřit výdaje státu prostřednitvím stanovování výdajových limitů pro nákup služeb.

EKONOMICKÁ MOTIVACE PŘEDURČUJE KVALITU A OBSAH SLUŽBY

Základní mantinely ekonomického modelu:

 

  • Finanční podpora, kterou z veřejných zdrojů může čerpat poskytovatel SOHZ, představuje finanční kompenzaci, která nesmí přesáhnout částku nezbytnou k pokrytí dodatečných nákladů, které jsou odrazem závazku veřejné služby. 

  • Způsob výpočtu přípustné míry kompenzace dává objednateli SOHZ prostor, jak zamýšlené opatření přizpůsobit svým potřebám a možnostem výdajové politiky. Charakterizují ho níže uvedené otázky a odpovědi.

Služby obecného hospodářského zájmu
V jaké míře limitovat celkové výdaje SOHZ?

Objednatel SOHZ nemusí poskytovateli SOHZ přiznat maximální možnou míru kompenzace. Může stanovit strop pro své celkové výdaje nebo nemusí všechny náklady SOHZ kompenzovat či je může procentuálně krátit.

K jakému chováním motivovat poskytovatele SOHZ?

Úroveň kompenzace může být podmíněna plněním cílů efektivity. Pokud podnik tyto cíle nesplní, kompenzace se sníží a naopak. Odměny související s nárůstem produktivity by měly umožnit vyrovnané sdílení tohoto nárůstu mezi poskytovatelem SOHZ a veřejným sektorem a/nebo uživateli.

Jak detailní by měly být parametry SOHZ?

Míra podrobnosti či vypovídající schopnost parametrů pro výpočet kompenzace není předepsána. Lze doporučit řešení, které je ze své podstaty účelné a nepřipouští pochybnosti výkladu. V praxi lze doporučit srovnání zvolených typů ukazatelů s efektivně řízenými podniky (benchmarking).

Jak se postavit k činnostem poskytovatele SOHZ, které nesouvisí se SOHZ?

Kompenzace nesmí zohlednit ty náklady, které se SOHZ přímo nesouvisí. Oproti tomu mohou být zohledněny ty příjmy poskytovatele SOHZ, které vyplývají z jeho jiných komerčních činností a které se SOHZ nijak nesouvisí.

Za jakých okolností přiznat poskytovateli SOHZ přiměřený zisk?

Jeho uplatnění může být podmínkou pro vyvolání zájmu většího počtu firem (soutěže mezi nimi) pro činnosti spojené s poskytováním SOHZ, ale nejvíce ho lze doporučit v situacích, kdy poskytovatel SOHZ má předpoklady pro dosažení větší efektivity nebo může přispět ke zlepšování kvality služeb. V každém případě by měl zohlednit míru ekonomického rizika, se kterou je poskytovatel SOHZ konfrontován. Více viz příklad dále.

Mohlo by Vás také zajímat...