Veřejná podpora

Nová obecná bloková výjimka: Vyšší hodnota projektů na podnik, pestřejší paleta pokrytých oblastí, ale i promyšlenější kontroly
Nařízení Komise EU č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, je platné od 1.7. 2014. Nařízení obsahuje také přechodná ustanovení. 

PRAVIDLA INDIKUJÍ HLAVNÍ OBLASTI ŽÁDOUCÍCH INVESTIC

Hlavní rysy nového nařízení:

 

 • Z věcného hlediska určuje bloková výjimka zejména oprávnéné příjemce, míru intezinty podpory a způsobilé výdaje. 

 • Poskytnutí podpory se podmiňuje existencí motivačního účinku, tedy zda podpora je skutečně důvodem, proč je projekt ze strany jejího příjemce realizován.

 • Evropská komise odhaduje, že přibližně 3/4 stávajících schémat veřejné podpory a 2/3 objemu finančních prostředků bude v budoucnosti využívat režimu této blokové výjimky.  

V čem spočívá posílení kontrolních mechanismů na straně Evropské komise?

 

 • Zvýšení transparentnosti: Zavedení národního registru individuálních podpor, který umožní jejich jednoduchou
  a cílenou revizi.

 • Systémový monitoring: Posílení ex-post kontrol souladu
  s formálními podmínkami výjimky.

 •  Evaluační činnost: Získávání prokazatelných údajů pomůže navrhovat chytřejší schémata podpor s větším pobídkovým účinkem (tj. zajištění, že podpora není obyčejnou dotací projektu, který by příjemce realizoval bez podpory) a omezí hrozbu narušení hospodářské soutěže. 

Oblasti podpory vymezené výjimkou, pro které jsou stanoveny individuální prahové hodnoty vynění z oznamovací povinnosti Evropské komisi:

 

 • Regionální podpora.

 • Podpora určená malým a středním podnikům ve formě investiční podpory, provozní podpory a podpory přístupu malých a středních podniků k financování.

 • Podpora na ochranu životního prostředí.

 • Podpora výzkumu, vývoje a inovací.

 • Podpora na vzdělávání.

 • Podpora na nábor a zaměstnávání znevýhodněných pracovníků a pracovníků se zdravotním postižením.

 • Podpora na náhradu škod způsobených některými přírodními pohromami.

 • Sociální podpora na dopravu obyvatel odlehlých regionů.

 • Podpora na širokopásmovou infrastrukturu.

 • Podpora kultury a zachování kulturního dědictví.

 • Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu.

 • Podpora na místní infrastrukturu.

Mohlo by Vás také zajímat...