Sociální služby

Ekonomika organizací, které poskytují služby pro cílovou skupinu seniorů: poskytování jedné služby může křížově dotovat poskytování druhé...
Dále jsou prezentovány vybrané poznatky analýzy, která velmi detailním způsobem zkoumala hopospodaření 8 příspěvkových organizací poskytující sociální služby Domovy pro seniory (DS) a Domovy se zvláštním režimem (DZR). Doplňkově bylo zkománo dalších 5 organizací, které nejsou ve vlastnictví kraje, včetně takových které pracují se soukromým kapitálem. 

MONOTEMATICKÁ UKÁZKA ANALÝZY

Sektor sociálních služeb se v čase mění
 • Lůžková kapacita se proměňuje svojí strukturou, nikoliv celkovým počtem.

 • Rostou celkové náklady sociální služby, přičemž osobní náklady rostou rychleji než ostatní nákladové položky.

 • Výše výnosů, která je určující pro výši nákladů v daném
  roce (!), se odvíjí od kolísající dostupnosti veřejných zdrojů, trvale rostou výnosy z prodeje služeb (úhrady od uživatelů, příspěvek na péči, poplatky za výkony zdravotních pojišťoven apod.).  

A pro zajímavost: Napadlo by Vás, že není až tak obtížné vytvořit ukazatel pro stanovení přiměřeného počtu pracovníků v PP pro konkrétní hladiny náročnosti péče?
 • Ukazatel staví na předpokladu, že čím vyšší je náročnost péče, tím vyšší je potřeba počtu pracovníků v PP na uživatele.

 • Vzniká jako poměr souhrnných hodnot (benchmark) počtu pracovníků v PP na lůžko a koeficientu náročnosti péče v přepočtu na lůžko (konstrukčně pracuje s průměrovými hodnotami – má orientační vypovídací schopnost).

 • Červená barva skutečnost, černá udává doporučené hodnoty.

Existují zjevné indicíe, že dochází k viditelnému přerozdělování nákladů výnosů/mezi službami

Otázka zní, v jakém poměru je sociální služba DZR v současné době nákladnější než sociální služba DS (v čase se tento poměr může měnit vlivem změn v náročnosti péče o osoby s různým stupněm závislosti). Data roku 2014 nám říkají:

 • Nákladovost sociálních služeb optikou jejich současné výnosnosti s přepočtem na jedno lůžko (celkové výnosy sociální služby děleno počtem lůžek sociální služby).
  Poměr DZR/DS = 117% . 

 • Nákladovost služeb zohledňující čistě obsahovou odlišnost s přepočtem na jedno lůžko. 
  Poměr DZR/DS = 108%.

 • Nákladovost optikou metodiky MPSV, která stanovuje celkové obvyklé (průměrné) náklady na 1 lůžko/den. 
  Poměr DZR/DS = 115%.

Jde o jeden z důkazů, že dochází ke křížovému financování mezi sociálními službami, což má negativní vliv na fungování ukazatele MPSV "obvyklé náklady lůžko/den".

Podíl veřejných zdrojů na celkových výnosech v přepočtu na lůžko výrazně kolísá mezi jednotlivými službami, nikoliv organizacemi (!)
 • Horní graf ukazuje, jak organizace jako celek čerpají veřejné zdroje (dotace MPSV + dotace kraje). Jde o data pro rok 2014 s tím, že světle šedivé křivky ukazují srovnání s roky 2012-2013.

 • Spodní grafy pak ukazují, jak stejné organizace čepají dotace z veřejných zdrojů podle soiálních služeb.

 • Zdrojem informací jsou údaje z výročních zpráv 2012-2014. Rozdělení výnosů mezi jednotlivé sociální služby určují výsledky dotačního řízení.

Mohlo by Vás také zajímat...