Služby obecného hospodářského zájmu

Jako veřejný orgán potřebujete promyšlené řešení pro použití pravidel SOHZ: Využijte proto náš logický rámec, který Vám vysvětlí, jak na to. Nebo si nechte opatření zrevidovat!
Pro opatření veřejného orgánu doporučujeme tyto parametry:
 • Jasně definovaný veřejný zájem, který je své cílové skupině občanů plně srozumitelný (= "netvoříte pověření jen do šuplíku").
 • Promyšlený ekonomický model s vhodnými motivačními prvky.
 • Prokazatelný soulad s pravidly SOHZ, tak jak je definuje legislativa EU.
 1. Nevíte, zda pravidla SOHZ musíte aplikovat?

 2. Usilujete o pověření, které jde ve prospěch užitečnosti opatření veřejného orgánu a není svazujícím či byrokratickým paskvilem?

NÁVRH PRO VEŘEJNÝ SEKTOR JAKO OBJEDNATELE SLUŽBY

NOVÉ POVĚŘENÍ
 1. Ověření použití pravidel SOHZ 

 

POSOUDÍME VAŠE OPATŘENÍ:

 • Vykazuje charakteristické rysy ekonomické činnosti ve smyslu práva EU?

 • Zakládá veřejnou podporu?  

 • Může být považováno za SOHZ, případně za jakých podmínek?

 • Vyžaduje aplikaci pravidel SOHZ, respektive jaký režim SOHZ je žádoucí použít?

 2. Tvorba pověření dle pravidel SOHZ 

 

VYTVOŘÍME VĚCNÝ NÁVRH:

 • Konfrontace obsahu opatření dle představ veřejného orgánu s pravidly SOHZ

 • Návrh definice závazku veřejné služby a ekonomického modelu opatření

 • Tvorba aktu pověření.

 • Dle potřeby přicházíme s podněty pro optimalizaci opatření

 
REVIZE A KONTROLA OPATŘENÍ
 1. Potřebujete ověřit, zda pravidla SOHZ používáte řádným způsobem? 

 2. Potřebujete šetřit, zvýšit dosah či efektivitu opatření, které financujete z veřejných zdrojů?

 1. Kontrola souladu pravidel SOHZ 

 

POSOUDÍME VAŠE OPATŘENÍ:

 • Respektuje všechny náležitosti podle pravidel SOHZ, případně co je nutné pro splnění těchto náležitosti učinit?

 • Jaké formální povinnosti vyplývají z jeho realizace?

PŘEDLOŽÍME NÁVRH NA ZMĚNY:

 • Jakým způsobem vyhodnocovat přínos a efektivitu daného opatření?

 • Jaká věcná řešení se nabízí pro zajištění souladu opatření s pravidly SOHZ? Čím lze opatření vylepšit?

 2. Revize opatření veřejného orgánu 

 

POSOUDÍME A NAVRHNEME ZMĚNY:

 • Vyhodnocení přínosu a efektivity opatření.

 • Analýza ekonomického modelu - nákladů a příjmů poskytovatele služeb s využitím benchmarkingu.

 • Možnosti změny ekonomického modelu, využití motivačních kritérií. 

 • Návrh změn v organizaci a ekonomice opatření. 

Pověření, revize a kontroly SOHZ... 
 
Pro nejrůznější opatření doporučím věcná řešení nebo nabídnu analytická stanoviska, která ověří správnost Vašeho postupu jako orgánu veřejné moci.
 
Měli byste vědět:
 • Opatření veřejného orgánu může využít metodiky pravidel SOHZ i tam, kde tato pravidla nejsou stritkně vyžadována, tedy i tam, kde se jedná o opatření nezákladající veřejnou podporu, ale generující příjmy.

 • Zapojení poskytovatele služeb do procesu, v jehož rámci je pověřen SOHZ, je možné, ale vlastní poskytování SOHZ se musí vždy odvíjet od rozhodnutí orgánu veřejné správy.

 • Je-li náplň SOHZ, čímž se rozumí obsah závazku veřejné služby, jasně vymezena, není nutné, aby dotyčná služba nesla název SOHZ.

 
A pozor na kontroly:
 • Pravidla SOHZ stanoví jako povinnost, aby pravidelné kontroly byly prováděny alespoň každé tři roky během trvání doby pověření a na konci této doby.

 • Lze doporučit provedení vyúčtování na základě výkazu zisku a ztrát, a to za ukončené účetní období. Je na rozhodnutí objednatele, zda poskytování SOHZ doplní dalšími opatřeními (výkazy o činnosti poskytovatele SOHZ).

 

Mohlo by Vás také zajímat...