Sociální služby

Analýza hospodaření 9 příspěvkových organizací 2007-2013: Domovy pro osoby se zdravotním postižením realizovaly úsporná opatření za cenu ne vždy zdravé struktury nákladů
Analýza prokázala, že současná metodika zvýhodňuje nízkonákladová zařízení (novější a/nebo s menšími nároky na péči) na úkor vysokonákladových (zastaralá a/nebo s většími nároky na péči). Vůči daným organizacím tak nevysílá vhodné ekonomické signály, díky čemuž může vyvolat potřebu vyšších celkových výdajů na jejich financování (tedy není-li cílem metodiky stimulovat brzké uzavření neefektivních zařízení)...
Některé postřehy z hospodaření příspěvkových organizací 2007-2013
 • Organizace od roku 2007 výrazně posílily svoji efektivitu, zejména snížily spotřebu materiálu, zároveň však také omezily výdaje na údržbu majetku (někdy lze tento pokles označit za potenciálně rizikový pro správu majetku).

 • Stranou úsporných opatření zůstala zaměstnanost, v důsledku čehož významně vzrostl podíl osobních nákladů na celkových nákladech. Lze vyjádřit tezi, že například 80% podíl osobních nákladů na celkových nákladech je spíše nezdravý a představuje negativní tendenci v nákladové struktuře organizací.

 • Nižší efektivitu hospodaření v oblasti osobních nákladů potvrdilo zejména srovnání počtu pracovníků mimo PP na lůžko, kde organizace vykazovaly odlišné hodnoty ukazatele.

 • Překvapivým zjištěním analýzy byla skutečnost, že větší organizace  nerealizují úspory z rozsahu, tj. nemají nejnižší jednotkové náklady u žádné z nákladových skupin (ani u skupiny 2 a 4). Hlavní nákladové skupiny tvořily 1) osobní náklady pracovníků v PP, 2) osobní náklady pracovníků mimo PP, 3) čistě provozní náklady spojené s objektem (nemovitosti), kde je služba poskytována,
  4) ostatní náklady. 

Pohled analýzy na fungování nové metodiky MPSV v praxi
 • Současná úroveň hodnoty tzv. obvyklých nákladů na lůžko/den (každoročně má být upřesňována) byla nastavena tak, že pro rok 2015 oproti roku 2014 přináší všem organizacím pro sociální službu DpOsZP jako celku pokles o cca 15% výnosů z nároků na prostředky státního rozpočtu (SR), resp. 12% pro všechny sociální služby, které tyto organizace poskytují. Bez stabilizačního mechanismu, který nepovoluje vyšší pokles než 15%, by výnosy poklesly až o 35% (tj. 26mil. Kč). Nebude-li provedena v metodice MPSV změna, lze další pokles prostředků pro DpOsZP očekávat i v roce 2016.

 • Vzhledem k tomu, že rok 2014 přinesl oproti roku 2013 nárůst schválené výše dotací z prostředků státního rozpočtu o 16%, vrací nová metodika MPSV pro rok 2015 tuto výši výnosů organizací zpět na úroveň roku 2013. Jinými slovy, pro rok metodika 2015 nabízí jen systémový cca 85% pokles dotací ze státního rozpočtu, žádné nové směřování.

 • Benchmarking vybraných ukazatelů jednotlivých organizací ukázal, že lze identifikovat limity úspor (cílovou hladinu) jednotlivých organizací, přičemž současně naznačil, že některé organizace se pravděpodobně tomuto limitu přiblížily. Právě od těchto skutečností lze odvinout promyšlenou dotační politiku vůči dotčeným organizacím. 

Určující fakta analýzy

Pyramidová struktura: 2 stránky shrnutí, 10 stránek odůvodnění. Grafy, které nabízejí jasný příběh, žádná čísla bez interpretace.

Pravidla veřejné podpory

Analýza také jednoznačně prokázala, i když to nebylo její náplní, že poskytování sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením v rámci ČR nezakládá veřejnou podporu, tj. pravidla služeb obecného hospodářského zájmu není nutné použít:

 

 • Individuální pověřovací akt lze považovat za nadbytečný byrokratický prvek, podobně konstrukci vyrovnávací platby, kde příjmy daných organizací zohledňují například dary od třetích subjektů, za nežádoucí demotivační prvek systému. Je více než s podivem, pokud organizace typu Jedličkova ústavu taková pravidla aplikuje. 

 • Autor analýzy, Dan Michal, je rovněž autorem manuálu MMR a ÚOHS pro aplikaci pravidel služeb obecného hospodářského zájmu, který si můžete stáhnout zde:

Proč metodika MPSV potřebuje korekci

Jedinou nekolísající křivkou na grafu níže je optimum dotace 2015, zatímco všechny nákladové položky silně kolísají. Je mimo ekonomickou realitu, aby se organizace dokázaly přizpůsobit současné metodice. 

Efektivita majetku používaného pro tvorbu hodnoty služeb

Osobitý příspěvek k daným úvahám nabízí ukazatel obratu aktiv prověřovaných organizací, který poměřuje efektivitu používaného majetku pro tvorbu hodnoty služeb:

 

 • Vysokou efektivitu, zde nabízejí organizace, které mají majetek s nízkou hodnotou, případně poskytují levné služby (= zde mají nízkonákladová lůžka).

 • Poznámka: Ve finanční analýze podniků se tímto ukazatelem měří efektivnost využití aktiv, resp. dlouhodobého hmotného majetku - jde o poměr tržeb a hodnoty celkových aktiv.

Mohlo by Vás také zajímat...